Powołanie i odwołanie komendanta powiatowego państwowej straży pożarnej w Polsce

Poniższa publikacja jest tłumaczeniem artykułu naukowego " Appointing and dismissing a district commandant of the State Fire Service in Poland" który został pierwotnie opublikowany na łamach czasopisma naukowego Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie, vol. XV, 2022, no. 1, pp. 53–71 (link). Tłumaczenie poniższe nie stanowi nowej publikacji naukowej. Tłumaczenie udostępnia się w celu możliwości zapoznania się z artykułem, przez osoby które nie mają możliwości zapoznania się z wersją angielską.

 

 

 

Dariusz P. Kała

 

Powołanie i odwołanie komendanta powiatowego

państwowej straży pożarnej w Polsce

 

ABSTRAKT

 

Celem opracowania jest odpowiedź na pytanie jakie są przesłanki i zasady powoływania i odwoływania komendanta powiatowego PSP. Z głównym problemem opracowania wiążą się problemy szczegółowe takie jak: jaki charakter prawny ma decyzja powołująca i  odwołująca komendanta powiatowego, jaki jest udział organów administracji publicznej w procedurze powoływania i odwoływania, czy stanowiska organów administracji publicznej w procedurze powoływania i odwoływania mają charakter wiążący, jakie są główne przyczyny odwołania ze stanowiska komendanta powiatowego i czy muszą one zostać udowodnione, czy w procedurze powoływania i odwoływania komendanta powiatowego stosuje się kodeks postępowania administracyjnego.W artykule wykorzystane zostaną tradycyjne metody naukowe w ramach nauki prawa jak metoda historyczno-prawna, metoda hermeneutyczna, metoda argumentacyjna.

 

 

źródło: adobe stock

Czytaj więcej...

Ustrój ochotniczych straży pożarnych w Polsce jako emanacja demokratycznego ustroju współczesnej Polski

Niniejsza publikacja stanowi polskie tłumaczenie opracowania naukowego: D.P. Kała,  The Organization of Voluntary Fire Services in Poland as an Emanation of the Democratic System of Contemporary Poland, w: Current challanges of human rights, rule of law and democracy, red. R. Tabaszewski, E. Kazić-Cakar, N. Shulzhenko, M. Hypiak, Lublin 2021, s. 101-117

 

 

Wstęp

 

Przedmiotem niniejszego opracowania naukowego jest zależność ustroju ochotniczych straży pożarnych od ustroju współczesnego państwa polskiego. Temat ten jest podejmowany, ponieważ w doktrynie prawa dotychczas nie podjęto i nie opracowano takiego zagadnienia naukowego. Artykuł stanowi więc wypełnienie luki w nauce prawa.

 

 

źródło foto :pixabay

 

Czytaj więcej...

Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Na skutek zmiany prawa o szkolnictwie wyższym w 2018 r. zmianie uległo postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego. Istota i charakter postępowania nie uległa zasadniczej zmianie, ale wprowadzone zmiany wprowadziły znaczące modyfikacje w procedowaniu i rozstrzyganiu wniosków habilitacyjnych

 

Okulary, Książka, Edukacja, Badania

 

źródło foto: pixabay

 

Czytaj więcej...

Przesłanki nadania habilitacji

Z końcem 2018 r. wraz z ówczesną reformą szkolnictwa wyższego dokonano modyfikacji przesłanek oraz kwestii proceduralnych związanych z nadawaniem stopnia doktora habilitowanego. Nie były to zmiany radykalne, ale jednak poczyniono pewne korekty, które sprawiają, że obecnie ten stopnień naukowy jest przyznawany na nieco innych zasadach.