Honorarium

Wynagrodzenie za świadczenie usług prawnych jest zawsze indywidualnie kalkulowane z klientem w drodze zgodnych negocjacji. Na wysokość wynagrodzenia wpływa przede wszystkim konieczny nakład pracy oraz stopień skomplikowania sprawy. Kancelaria wycenia usługi adekwatnie do cen rynkowych z uwzględnieniem stawek minimalnych i maksymalnych określonych przez przepisy państwowe oraz wysokości dochodzonych roszczeń. W przypadku klientów będących w trudnej sytuacji życiowej kancelaria udziela rabatów lub całkowicie rezygnuje z wynagrodzenia. Usługi prawne opodatkowane są podatkiem VAT w wysokości 23 %.


Systemy rozliczeń:


1. Opłata jednostkowaopłata ustalana od pojedynczej porady prawnej, pisma prawniczego, opinii prawnej lub zastępstwa procesowego. System stosowany najczęściej we współpracy z osobami fizycznymi.


2. Ryczałt (stawka godzinowa) – stawka ustalana dla usług prawnych realizowanych w dłuższym okresie czasu. Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od ustalonej stawki i liczby przepracowanych godzin.


3. Abonament stała opłata wnoszona za okres świadczenia usług prawnych (np. miesiąc) niezależnie od ilości wykonanych usług prawnych, przy uwzględnieniu uśrednionego czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym. System stosowany najczęściej we współpracy z podmiotami wymagającymi stałej obsługi prawnej (np. spółdzielnie, spółki, stowarzyszenia).


4. Success fee – wynagrodzenie stanowiące procent od wygranej dla klienta kwoty pieniężnej. System stosowany najczęściej w sprawach o zapłatę, odszkodowanie, podatek.
 

5. Rezygnacja z wynagrodzeniakancelaria obniża wynagrodzenie lub z niego rezygnuje w stosunku do klientów którzy znaleźli lub znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej (np. kryzys rodzinny, niepełnosprawność, choroba, wdowieństwo, sieroctwo).


Klient niezależnie od kosztów wynagrodzenia dla kancelarii zobowiązany jest, co do zasady, w chwili inicjowania postępowania sądowego, do wniesienia opłaty sądowej. Opłata ta określona jest przez przepisy państwowe i jest wnoszona z góry. W przypadku wygrania w procesie, istnieje możliwość odzyskania kosztów poniesionych opłat sądowych oraz kosztów związanych z wynagrodzeniem dla kancelarii. Osoby będące w trudnej sytuacji finansowej mogą starać się o uzyskanie zwolnienia z kosztów sądowych.